Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy för SFK Pirayorna – Tomelilla

SFK Pirayorna är en förening baserad på ideella insatser från vuxna, som arbetar för att skapa gemenskap och att däribland ta hand om framtiden, våra ungdomar samt juniorer. Detta sker genom en verksamhet som baseras på fiske. Genom fiske verkar föreningen som en startpunkt för barns/ungdomars aktiva del i livet.

Inom detta arbete finns en policy mot droger som föreningen har sammanställt i denna folder. SFK Pirayorna vill med denna policy arbeta mot droger för barns och ungdomars välmående och hälsa i sitt fortsatta liv.

Utgångspunkten måste vara att medlemskapet ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i vårt föreningsliv. Detta ställer krav på föreningens ledare, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Dessutom ska föräldrar med stort förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i SFK Pirayornas aktiviteter.

Under aktiviteter såsom tävlingar, träffar samt resor till och från dessa ska inga alkoholdrycker förekomma. Detta gäller samtliga medlemmar samt medföljande.

Ledare inom SFK Pirayorna är förebilder för övriga medlemmar och bör agera därefter gällande droger.

Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till våra aktiviteter.

SFK Pirayornas är en förening som ska förknippas med en tydlig inställning gentemot alkohol och droger. 
I vår förening vill vi bedriva aktiviteter så att den utvecklar våra medlemmar både fysiskt, psykiskt samt socialt. Föreningen ska verka för att medlemmarna informeras om innehållet i vår policy samt att alkohol och droger är negativt för alla former av vår verksamhet.

Vår Policy innebär:

  • att samtliga aktiviteter är och ska vara helt alkohol- och drogfri
  • att rökning inte får ske i klubblokalen
  • doping och narkotikahantering är förbjudet enligt lag varför det helt förkastas
  • att då fester arrangeras i föreningens namn får alkohol intagas under ordnade former av myndiga personer, dock med restriktion när ungdom är närvarande

Vår Policy för styrelsen innebär

  • att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens drogpolicy
  • att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn följs
  • att det vid styrelsemöten ej förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger

Så här ska föreningen agera när den antagna policyn inte efterlevs:

  • ärendet förs upp till styrelsen som påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd. Om den berörda är under 18 år vidtalas även dennes målsman. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet

Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos alla våra medlemmar:

  • varje ny medlem får i samband med medlemskapet en skriftlig information om vår policy
  • informationen ska även finnas på SFK Pirayornas hemsida

 

Denna policy antogs vid SFK Pirayornas styrelsemöte den 15 november 2011.